พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ ที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสน และ พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปศิลาจารึกจากเชียงแสน และ จากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และ ประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท โทร. 0 5377 7102